Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Olimpiada interdyscyplinarna pod nazwą OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH zwana dalej ,,Olimpiadą” organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Olimpiada organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 25 IX 2015, poz. 1290) oraz uchwał Senatów poszczególnych uczelni współorganizujących Olimpiadę, a także na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Organizatorem Olimpiady a uczelniami uwzględniającymi jej wyniki w procesie rekrutacji.

§ 2
CELE OLIMPIADY

Celem Olimpiady jest:

1. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej.

3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

§ 3
TEMATYKA OLIMPIADY

Tematyka Olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące historii i zasad funkcjonowania mediów, ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Rozporządzenie MEN z dn. 27.08.2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2012, poz. 977), zwłaszcza w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym (załącznik nr 1). Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w zadaniach olimpijskich także treści wykraczających poza poziom rozszerzony wyżej cytowanej podstawy programowej. Szczegółowy zakres wiedzy obowiązujący uczestników Olimpiady, także wykaz literatury ogłaszane będą na stronie internetowej Olimpiady i mogą być modyfikowane w każdej kolejnej edycji. Literatura wskazana w załączniku nr 1 dotyczy II i III etapu Olimpiady. W I etapie uczestnicy korzystać mogą z dowolnych pozycji bibliograficznych, a także dzielić się własnymi doświadczeniami.

§ 4
ORGANIZATORZY, PATRONAT MEDIALNY I SPONSORZY

1. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorami są szkoły wyższe wymienione w § 6 ust. 11.

Dane adresowe Organizatora:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Bednarska 2/4

00-310 Warszawa

tel. + 22 826 93 66

2. W każdej edycji Olimpiady, na podstawie zawieranych umów, mogą być pozyskiwani patroni medialni oraz sponsorzy.

§ 5
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA DO OLIMPIADY

1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:

 1. przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady

 2. realizacji zadań zgodnie z ich założeniami.

3. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:

 1. dobrowolnego udziału w Olimpiadzie, na równych zasadach przewidzianych dla wszystkich uczestników,

 2. informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia eliminacji oraz warunkach udziału w Olimpiadzie,

 3. informacji o zakresie tematycznym Olimpiady,

 4. informacji o wynikach na poszczególnych etapach Olimpiady,

 5. wglądu do oceny własnych prac olimpijskich,

 6. składania odwołań od decyzji jury konkursowego według określonych procedur.

4. Liczba uczestników Olimpiady na etapie szkolnym (I etapie) nie jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników Olimpiady na etapie okręgowym wynosi 100 osób w każdym okręgu, spośród których wyłanianych jest 10 najlepszych uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

5. Aby wziąć udział w Olimpiadzie uczestnik powinien zarejestrować się drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym przez Organizatora Olimpiady.

§ 6
ORGANIZACJA OLIMPIADY

1. W skład struktur Olimpiady Wiedzy o Mediach wchodzi Komitet Główny oraz 15 Komitetów Okręgowych. W skład Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych wchodzą nauczyciele akademiccy, doświadczeni nauczyciele, przedstawiciele mediów.

2. Komitet Główny sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady.

3. Komitet Główny jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W skład Komitetu Głównego wchodzą Przewodniczący: Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komitetu Głównego, członkowie Komitetu w liczbie nie większej niż 3. Posiedzenia Komitetu Głównego, zwoływane przez Przewodniczącego, odbywają się przynajmniej trzy razy w roku, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący powołuje do prac organizacyjnych, finansowych i merytorycznych współpracowników pełniących różne funkcje, w tym zespół specjalistów opracowujący zadania testowe na II i III etap Olimpiady oraz pytania na część ustną III etapu.

5. Do obowiązków Komitetu Głównego należy:

 1. przygotowanie tematów na I etap eliminacji oraz testów na II i III etap,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,
 3. nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych.

 4. nawiązanie współpracy ze sponsorami Olimpiady (promocja Olimpiady)
 5. koordynacja pracy Komitetów Okręgowych
 6. prowadzenie strony www Olimpiady
 7. organizacja zawodów centralnych
 8. organizacja nagród rzeczowych na etap centralny
 9. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu III etapu Olimpiady: prace testowe uczestników, protokół z przebiegu części ustnej, rejestr wydawanych zaświadczeń oraz dokumentację związaną z odwołaniami.

6. Komitet Główny ma prawo do:

 1. weryfikacji wyników eliminacji II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany decyzji Komitetu Okręgowego w zakresie wystawionych ocen,
 2. wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie złamania regulaminu Olimpiady.

7. Komitety Okręgowe powoływane są przez kierujących odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni, przy których Komitety mają swoje siedziby (dyrektorów instytutów lub dziekanów wydziałów). W skład Komitetów Okręgowych wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komitetu Okręgowego, 2 członkowie Komitetu Okręgowego.

8. Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

9. Przewodniczący Komitetów Okręgowych powołują do współpracy osoby, które współtworzą komisje sprawdzające prace w I etapie oraz nadzorujące przebieg II etapu Olimpiady.

10. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:

 1. nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac),

 2. organizacja eliminacji II stopnia (okręgowych),

 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów I i II etapu: dla I etapu są to prace uczestników i karty oceny prac, protokół z posiedzenia Komitetu Okręgowego zatwierdzającego wyniki I etapu, dokumentację związaną z odwołaniami, dla II etapu są to prace testowe uczestników, protokół z posiedzenia Komitetu Okręgowego zatwierdzającego wyniki II etapu, dokumentację związaną z odwołaniami.

 4. promocja Olimpiady w regionie,

 5. prowadzenie strony internetowej Komitetu Okręgowego,

 6. organizacja nagród rzeczowych na etap okręgowy,

 7. opieka nad uczniami – reprezentantami okręgu na etap centralny,

 8. udział przedstawicieli Komitetów Okręgowych w zebraniach organizacyjnych organizowanych przez Komitet Główny.

11. Komitety Okręgowe powołane są na następujących uczelniach:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (województwo lubelskie)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (województwo wielkopolskie)
 • Uniwersytet Gdański (województwo pomorskie)
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (województwo małopolskie)
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (województwo świętokrzyskie)
 • Uniwersytet Łódzki (województwo łódzkie)
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (województwo podkarpackie)
 • Uniwersytet Szczeciński (województwo zachodniopomorskie)
 • Uniwersytet Śląski (województwo śląskie)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie)
 • Uniwersytet w Białymstoku (województwo podlaskie)
 • Uniwersytet Wrocławski (województwo dolnośląskie i województwo opolskie)
 • Uniwersytet Warszawski (województwo mazowieckie)
 • Uniwersytet Zielonogórski (województwo lubuskie).

§ 7
PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

 1. Uczeń zgłasza się do udziału w Olimpiadzie w terminie przewidzianym w harmonogramie Olimpiady, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Olimpiady.

 2. Olimpiada ma charakter trzyetapowy.

 3. Pierwszy – szkolny etap – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.

 4. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

 5. Prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

 6. Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5).

 7. Jury oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 6).

 8. Do drugiego etapu Olimpiady w każdym okręgu zakwalifikowanych zostaje 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczane są na stronie internetowej każdego Komitetu Okręgowego w dniu określonym w harmonogramie danej edycji olimpiady.

 9. Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego jest ostateczna.

 10. Drugi – okręgowy etap – odbywa się jednocześnie w 15 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.

 11. Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników Olimpiady z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w pkt. 17, liczba reprezentantów danego okręgu w zawodach centralnych może ulec zwiększeniu.

 12. W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego.

 13. Dla najlepszych uczestników eliminacji okręgowych poszczególne Komitety Okręgowe mogą przyznawać nagrody rzeczowe.

 14. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie otrzymują na czas eliminacji okręgowych wyżywienie w postaci lunchu i napoju.

 15. Wyniki drugiego etapu Olimpiady ogłasza się uczestnikom w dniu eliminacji i umieszcza na stronie internetowej Komitetu Okręgowego.

 16. Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania.

 17. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, jeśli uzna, że podczas przeprowadzania eliminacji okręgowych naruszone zostały zasady ich przeprowadzania. W takim przypadku odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu okręgowego. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.

 18. Komitety Okręgowe przesyłają protokół z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych.

 19. Trzeci – centralny etap – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.

 20. W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.

 21. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki oraz ci uczestnicy z klas maturalnych, którzy otrzymają nagrodę w postaci indeksu. Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym uzyskali ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi na tych uczelniach zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych. Laureaci mają prawo wyboru uczelni według listy rankingowej: laureat 1-go miejsca ma prawo do studiowania w dowolnie wybranej uczelni, kolejni laureaci zaś w uczelniach, które nie zostały wybrane przez laureatów z wyższą lokatą. Listę ogłasza się po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. W określonym w harmonogramie terminie laureaci zobowiązani są dokonać wyboru uczelni i poinformować o swej decyzji Komitet Główny. Laureaci dokonują wyboru uczelni po ostatecznym ogłoszeniu listy laureatów. Laureaci, którzy w roku uzyskania tytułu nie są uczniami klas maturalnych mają prawo jedynie do nagród rzeczowych i innych.

 22. W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej liczby zdobytych na tym etapie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania testu począwszy od pierwszego.

 23. Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie przeprowadzania etapu centralnego w danym roku. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu, tj. przed rozpoczęciem części ustnej.

 24. Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskają najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności. W przypadku rezygnacji z tej części eliminacji przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników, zawodnik ten uzyskuje miejsce ostatnie (12) na liście rankingowej. W przypadku rezygnacji większej liczby uczestników o zajętej pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu.

 25. O miejscu pierwszych dwunastu osób na liście rankingowej rozstrzyga wynik części ustnej. W przypadku uzyskania przez zawodników biorących udział w części ustnej jednakowej liczby punktów o zajętej pozycji decyduje wynik części pisemnej.

 26. Uczestnikom biorącym udział w zawodach centralnych Organizator Olimpiady zapewnia na czas tych eliminacji zakwaterowanie i wyżywienie.

 27. W przypadku zgłoszenia się do udziału w Olimpiadzie ucznia niepełnosprawnego, odpowiedni Komitet Okręgowy, a w przypadku etapu centralnego – Komitet Główny, ma obowiązek zapewnić takiemu uczniowi wszelkie warunki niezbędne do udziału w eliminacjach, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 8
NAGRODY

1. Każdy Komitet Okręgowy może przyznać dowolnej liczbie uczestników eliminacji okręgowych ustanowione przez siebie nagrody (z wyjątkiem indeksów uprawniających do podjęcia studiów).

2. Każda z uczelni wymienionych w ust. 10 § 6 deklaruje przyjęcie 3 laureatów Olimpiady na studia stacjonarne I stopnia, które będą nagrodami dla laureatów Olimpiady. Lista uczelni i kierunków studiów, ze względu na coroczne zmiany w ofercie uczelni, podawana będzie każdego roku na stronie internetowej Olimpiady.

3. Oprócz nagród w postaci indeksów na wyższe uczelnie Organizator Olimpiady zapewnia dla laureatów nagrody rzeczowe oraz staże w redakcjach. W zależności od pozyskanych w danym roku sponsorów lista nagród będzie podawana przy każdej edycji Olimpiady.

4. Uzyskanie tytułu laureata Olimpiady potwierdza dyplom oraz zaświadczenie wydane przez Organizatora zgodnie z obowiązującym wzorem.

5. Wszystkie uczelnie współorganizujące Olimpiadę zastrzegają sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na kierunki studiów, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku laureatom, którzy zadeklarowali ich podjęcie, nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie.

6. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata Olimpiady wszystkich warunków formalnych określonych w zasadach naboru na studia w wybranej uczelni oraz wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia, w tym w szczególności dokonanie rejestracji w systemie ERK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację zaświadczenia wydanego przez Organizatora Olimpiady, potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

§ 9
KALENDARIUM KONKURSU

Szczegółowy kalendarz Olimpiady dla danej edycji publikowany będzie na stronie internetowej Olimpiady oraz podawany w materiałach informacyjnych.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców na każdym z etapów, z podaniem ich imienia i nazwiska.

2. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.